Servicii complete de intocmire si depunere dosar de pensionare

Intocmire si depunere dosar de pensionare

EXPERT CONT SERV  – Experții nostri  va ofera servicii complete de intocmire si depunere dosar de pensionare pentru limita de varstaanticipataanticipata partiala

 • Consultanta in domeniul pensiilor
 • Calcul cuantum pensie
 • Intocmire, depunere, inregistrare si urmarire dosar pensie
 • Verificare stabilire cuantum pensie

Dosarul de pensie în 2019 – Noua Lege a pensiilor nr. 127 /2019

     Pentru obtinerea pensiei  în baza Legii nr.127/ 2019 , Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana.

    Admiterea sau respingerea  cererii de pensionare se face prin decizie emisa de Casa teritoriala de pensii , respectiv de Casa de pensii  din sector ( BUCURESTI ) , in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.
     Pentru pensionarii  care ,dupa obtinerea pensiei pentru limita de vârsta, au lucrat cu contract individual de munca ,    pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, și neluate în calcul la stabilirea acesteia.

Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limita de varsta?

  Dosarul de pensie trebuie sa cuprinda urmatoarea lista cu  acte  necesare ,in functie de tipul de  pensie solicitata ,  conform Casei Nationale de Pensii Publice:

Pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala:

 • cerere tip pentru inscrierea la pensie ;
 • acte de vechime
 • carnetul de munca (original si copie);
 • adeverinte privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata, completate potrivit legii;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • actele de stare civila ale solicitantului:
 • BI/CI;
 • certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiții pentru PENSIA ANTICIPATA

   Pensia anticipata partiala se poate obtine , cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare,de către acele categorii  care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.
    Dovedirea perioadelor de activitate si a veniturilor de natura salariala in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca sau prin adeverinte de vechime  eliberate de angajatori, din care sa rezulte si plata contributiei de asigurari sociale in cuantumul prevazut de lege. 

   Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de  pentru femei şi bărbaţi sunt  stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5  la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

   Actele necesare solicitării pensiei anticipate parţiale, după caz:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12anexa nr. 13anexa nr. 14la norme);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parțială pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original) cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Stabilirea pensiei anticipate parţiale

Pensia anticipată parțială se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat, după caz. (vezi art. 118 alin. (11) lit.c), (12) și art. 105 alin. (2) din lege).

Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia (persoanei îndreptățite la acordarea pensiei), începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

EXPERT CONT SERV, firma de contabilitate, expertiza contabila, consultanta fiscala din Bucuresti, satisface orice cerinta in domeniul contabilitatii, prin echipa sa de experti contabili, consultanti fiscali si specialisti in resurse umane.

Contact

 • Adresa: Str. Tintasului nr.14, Sector 1, Bucuresti.
 • office@contabilexpert.ro
 • 021.224.06.45
 • 0744 379 437